مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه بجنورد


ارتباط با صنعت و افزایش کارآیی مراکز رشد از راهبردهای اساسی دانشگاه به شمار می آید
معاون اداری مالی ومدیریت منابع در نشست شورای دانشگاه بجنورد:

ارتباط با صنعت و افزایش کارآیی مراکز رشد از راهبردهای اساسی دانشگاه به شمار می آید

دکتر محمدتقی نظرپور معاون اداری مالی و مدیریت منابع در روز چهارشنبه ۱ اسفند ماه از پروژه های عمرانی دانشگاه بجنورد بازدید و در ادامه نیز در نشست شورای دانشگاه شرکت کردند.

ادامه مطلب