مطالب مرتبط با کلید واژه

شناسه الکترونیکی خدمت


شناسایی ۲۵۰ عنوان خدمت الکترونیکی
در راستای تحقق دولت الکترونیک

شناسایی ۲۵۰ عنوان خدمت الکترونیکی

در راستای تحقق دولت الکترونیک تعداد ۲۵۰ عنوان خدمت الکترونیکی از طریق برگزاری جلسات با معاونتها، ادارات، سازمان های تابعه و سازمان امور استخدامی استخراج شده است

ادامه مطلب