معرفی معاونین پیشین

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

عضو هیات علمی دانشگاه

انتصاب

دولت

تصویر

۱

دکترحسین عسکریان ابیانه

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

دکتری مهندسی برق

استادتمام

صنعتی امیرکبیر

ازاردیبهشت

۹۶ تا کنون

یازدهم و

دوازدهم

۲

دکتر محمد حسین امید

 

دکتری عمران هیدرولیک - یومیست

 

استادتمام

دانشگاه تهران

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

 

یازدهم

۳

دکتر علی اکبر متکان

دکتری سنجش از دور برنامه ریزی های محیطی اقلیم شناسی GIS

دانشیار

شهید بهشتی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

دهم

۴

دکتر یحیی طالبیان

 

معاون پشتیبانی حقوقی و امور مجلس

دکتری زبان و ادبیات فارسی

 

استادتمام

علامه طباطبائی

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

 

نهم

۵

دکتر محمد حسینی

دکتری فقه و حقوق

استادتمام

تهران

۱۳۸۴-۱۳۸۶

نهم

۶

دکتر احمد خدادادی

دکتری آمار

استادتمام

شهید بهشتی

۱۳۸۴-۱۳۸۰

هشتم

 

۷

دکتر غلامرضا ظریفیان شفیعی

دکتری تاریخ

استاد

تهران

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

هفتم

۸

دکتر فخرالدین دانش آشتیانی

دکتری مهندسی زلزله از دانشگاه امپریال کالج انگلستان

دانشیار

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

۱۳۷۵-۱۳۷۶

ششم

۹

دکتر ابراهیم ثنایی

دکتری مهندسی ساختمان از دانشگاه پیر وماری کوری پاریس

استادتمام

علم و صنعت

۱۳۷۳-۱۳۷۵

-

۱۰

دکتر اسماعیل اوینی

 

 

 

۱۳۷۰-۱۳۷۳

 

 

۱۱ دکتر عباس طائب

دکتری

مهندسی شیمی

استاد تمام علم و صنعت ۱۳۵۹-۱۳۶۱