شرح حال مدیران حوزه معاونت

تعداد بازدید:۱۰۷۶۰

دکتر محمد تقی نظرپور - معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

دکتری مهندسی معماری

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده سوابق تحصیلی و شغلی

 

دکتر سعید رستگاری - مدیر کل دفتربرنامه، بودجه و تشکیلات

دکتری مهندسی مواد و متولوژی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

سیدابوالقاسم حسینی- ذیحساب و مدیر کل امور مالی

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

دکتر اباصلت خراسانی- مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

دکتری آموزش عالی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

دکتر جمشید اسماعیلی- مدیر کل دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی

دکتری عمران سازه

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

دکترمقصود عباسپور- سرپرست اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات

دکتری برق گرایش سخت افزار از دانشگاه تهران

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

مهندس جهانگیر حسن زاده دبیر ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی