شرح حال مدیران حوزه معاونت

دکتر حسین عسکریان ابیانه - معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

دکتری مهندسی برق (یومیست) ۱۳۶۷

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مشاهده سوابق تحصیلی و شغلی

 

دکترسیامک خادمی-مشاورمعاون اداری، مالی ومدیریت منابع وسرپرست دفترنظارت برطرحهای عمرانی

دکتری فیزیک

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

مشاهده سوابق تحصیلی و شغلی

 

مهندس محمد عبدالحسینی - مدیر کل دفتربرنامه، بودجه و تشکیلات

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

هادی سحابی- ذیحساب و مدیر کل امور مالی

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

مهندس محمد عبدالحسینی- سرپرست امور اداری و پشتیبانی

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

دکتر سیامک خادمی- سرپرست دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

دکترعلی معینی- مدیر کل دفتر تحول اداری و فناوری اطلاعات

دکتری برق ساسکس

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

حبیب سنگ تراش

دبیر ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی