شرح حال مدیران حوزه معاونت

تعداد بازدید:۱۳۳۱۷

دکتر علی خطیبی- سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

دکتری تخصصی بیولوژیک از دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء

 

میرمحمدصالح راحمی - مدیر کل دفتربرنامه، بودجه و تشکیلات

دکتری حقوق

 

 

سیدابوالقاسم حسینی- ذیحساب و مدیر کل امور مالی

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

دکتر محمدافکانه- مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی

دکتری مدیریت دولتی منابع انسانی

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

دکتر جمشید اسماعیلی- مدیر کل دفتر نظارت بر طرح‌های عمرانی

دکتری عمران سازه

عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی

 

مهندس جهانگیر حسن زاده دبیر ستاد امور رفاهی اعضای هیأت علمی

مشاهده کامل سوابق تحصیلی و شغلی