اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۳۳۰۱۱
 • برنامه ریزی، نظارت و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود و توسعه و بکارگیری صحیح منابع انسانی، مالی، اطلاعاتی و فیزیکی وزارت
 • نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه جاری وزارتخانه
 • سیاستگذاری در امور مربوط به امور اداری، استخدامی، بودجه و تشکیلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته.
 • نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌های لازم پس ازتصویب و ابلاغ بودجه کل کشور براساس فعالیت‌ها و برنامه‌ها.
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های مصوب و قوانین و مقررات مربوط.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تنظیم پیشنهاد اصلاح بودجه وزارتخانه.
 • هماهنگی در تنظیم بودجه دانشگاه‌ها و وزارت.
 • تهیه و تدوین شاخص‌های تنظیم بودجه و تشکیلات وزارت، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته.
 • نظارت بر امور مربوط به بررسی و تهیه و تنظیم نمودار سازمانی، شرح وظایف و سازمان تفضیلی وزارتخانه.
 • مطالعه سیستمها و روش‌های انجام کارو ارائه سیستم‌ها و روش‌های مطلوب.
 • نظارت بر اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و شرکت در جلسات کمیته اجرایی طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل.
 • نظارت بر اجرای برنامه‌های کارآموزی کارکنان وزارتخانه و طرح‌های آموزش قبل و ضمن خدمت.
 • نظارت بر امور مربوط به بررسی طرح‌های حاصل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از نظر کالبدی.
 • کنترل طرح‌های تهیه شده توسط مهندسین مشاور.
 • هدایت و راهنمایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در جهت انتخاب مشاور و پیمانکار با توجه به گزارش عملکرد آنان در امر فضاهای آموزشی و اطلاعات جمع آوری شده از عملکرد پیمانکاران.
 • ارائه راه حل مناسب جهت حل اختلاف بوجود آمده بین پیمانکاران با دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارتخانه.
 • کنترل امور مربوط به جمع آوری اطلاعات اعتباری طرح‌های عمرانی دانشگاه‌ها و پیگیری امور مربوط به تأمین کمبود اعتبار و تنظیم اعتبارات عمرانی دانشگاه‌ها در هر سال.
 • تهیه و تنظیم طرح‌های عمرانی وزارت و تعیین اولویت در جهت اجرای طرح‌ها براساس بودجه تعیین شده.
 • اجرای طرح‌های عمرانی که براساس قانون بودجه، اعتبارات آن متمرکز بوده و مجری آنها وزارتخانه می‌باشد.
 • کنترل امور مربوط به تهیه و تنظیم استانداردهای فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و تهیه نقشه‌های تیپ.
 • سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری اطلاعات وزارت.
 • نظارت بر امور فناوری اطلاعات وزارت.
 • نظارت بر امور مربوط به طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری شبکه‌های رایانه‌ای مورد نیاز وزارت و ارتباط آنها با شبکه‌های رایانه‌ای سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری.
 • برنامه‌ریزی به منظور اجرای مصوبات شورای تحول اداری و نظارت بر انجام امور مربوط به ابلاغ مصوبات شورای مذکور.
 • برنامه‌ریزی به منظور اجرای مصوبات، کمیته تحول اداری و بهره‌وری وزارت و نظارت بر انجام امور مربوط به ابلاغ مصوبات کمیته مذکور.
 • نظارت بر ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه تحول اداری و بهره‌وری.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به پیشنهادهای واصله از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مورد بهره‌وری و تحول اداری.
 • سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد کمیته بهره‌وری و شورای تحول اداری و بهره‌وری.
 • نظارت بر ارائه طرح‌ها و برنامه‌های خاص اصلاحات اداری در چارچوب سیاست‌ها و خطی مشی‌های ابلاغی ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری.
 • نظارت بر ارائه طرح‌ها و برنامه‌های خاص اصلاحات اداری در چارچوب سیاست‌ها و خط مشی‌های ابلاغی ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری.
 • نظارت بر انعکاس نظرات و پیشنهادات اصولی و اصلاحی کمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری به ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری، سازمان بهره‌وری و سایر مراجع ذی‌ربط.
 • پیشنهاد سیاست‌ها، خط مشی‌ها و راهبردهای تحول اداری به ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری.
 • پیشنهاد سیاست‌ها، خط مشی‌ها و راهبردهای بهره‌وری به سازمان ملی بهره‌وری.
 • هدایت و هماهنگی کمیسیون‌های بهره‌وری و تحول اداری.
 • انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق.