اتاق فکر اقتصاد آموزش عالی

تعداد بازدید:۸۰

رییس اتاق فکر: دکتر علی خطیبی

دبیر کارگروه: دکتر منصور حبیب‌پور گودرزی

اعضا:
۱- دکتر احمد نوحه گر

۲- دکتر اردوان ارژنگ

۳- دکتر عسکر دیرباز

۴- دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی

۵- دکتر حسن مروتی

۶- دکتر مسعود صدری نسب

۷- دکتر عسکر دیرباز

۸- دکتر اکبر حاجی زاده مقدم

۹- دکتر مجتبی ذوالفقاری

۱۰- دکتر مسعود گنجی