اولویت ها

تعداد بازدید:۱۴۵۰

۱- با توجه به تاکید مقام عالی وزارت مبنی بر کمک به تامین مسکن همکاران هیات علمی جوان و نخبه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور که کمتر از ده سال سابقه عضویت هیات علمی را دارند در اولویت می باشند..
(نظر به اینکه ممکن است اساتید مذکور با توجه به محدودیت های زمانی و میزان وجه مورد نیاز برای ثبت نام در این پروژه قادر نباشند به تنهایی متقاضی یک واحد باشند، می‌توانند به صورت مشارکت با یکی دیگر از اعضای هیات علمی (ترجیحاً از اساتید جوان) نسبت به ثبت نام در پروژه اقدام نمایند.)

۲- چنانچه سهمیه آن دانشگاه با متقاضیان بند۱ و ۲ تکمیل نگردید، مسئولین دانشگاه می‌توانند نسبت به معرفی سایر اعضای هیات علمی متقاضی که دارای واحد مسکونی نیستند، اقدام نمایند.

۳- لازم به توضیح است که تفاهم اولیه ستاد رفاهی برای پشتیبانی از اعضای هیات علمی جوان و نخبه برای تأمین مسکن آنان انجام شده است. بدیهی است پس از تکمیل ظرفیت واحدهای پیش بینی شده این ستاد در اولین فرصت نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام و هیات مدیره منتخب مسئولیت پیگیری و ادامه عملیات اجرایی پروژه را عهده دار خواهند بود.