اسامی اعضای کارگروه اقتصاد مقاومتی

تعداد بازدید:۳۱۹۹

رئیس کارگروه - دکتر محمد تقی نظرپور

دبیر کارگروه- دکتر سعید رستگاری

اعضا:

۱- دکتر اباصلت خراسانی

۲- دکتر جمشید اسماعیلی

۳- دکتر محمدمهدوی مزده

۳- دکتر فریبا خالقی سروش

۴- فرهاد بهرامی

۵- مهندس ابوالقاسم هاشمی

۶- حمید خوشگفتار

۷- جهانگیرحسن زاده

۸- مریم ریاضی