گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود آذر ماه ۱۴۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۰ ۸
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود آذر ماه ۱۴۰۰