گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰

۰۶ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۷ ۱۶
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰
گزارش تصویری از آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه ایلام آذر ماه ۱۴۰۰