کاشت نهال توسط وزیر علوم در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج- ۱۳۹۹/۱۲/۱۴