بازدید وزیر علوم و معاون اداری و مالی از دانشگاه هنر- ۹۹/۱۱/۲۵