سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان اصفهان -۱۸بهمن ۱۳۹۹