بازدید معاون اداری مالی از دانشگاه خلیج فارس۱۳۹۸/۰۲/۰۴

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰